1) ZNAČILNOSTI DANAŠNJE - RADIKALNO MODERNE - DRUŽBE

Strinjam se, da je nujno poznati družbeno okolje, v katerem živimo, če hočemo graditi Božje kraljestvo v njem. Prav zato mi je analiza A. Giddensa pomembna opora pri oznanjanju veselega oznanila z življenjem.

Današnja družba je v procesu temeljite preobrazbe in zato je še toliko pomembnejše kako se bo moderna družba, ki se je tja od začetkov v 17. stol. razvila do neslutenih razsežnosti, razvijala v prihodnosti. Od njenega razvoja je namreč odvisna usoda celotnega sveta. Izjemno hitre spremembe, svetovna razširjenost sprememb, narava modernih institucij  so povzročile povsem specifično oblikovano družbo, ki je v sebi razvila grozljivo možnost samouničenja. In vse skupaj se je začelo z ločitvijo časa in prostora, čas je postal univerzalen, prostor pa fiktiven. Začel se je proces obvladovanja, ki je do danes resnično zavzel ves svet.

Zelo pomembno vlogo pri pohodu moderne civilizacije so imeli in še vedno imajo popuščevalni mehanizmi, predvsem denar, kot najpomembnejši simbolni predmet, instrokovni mehanizmi, ki so vir moči za obvladovanje okolja. Ti popuščevalni mehanizmi, ki izvzemajo družbene odnose iz kontekstne neposrednosti, pa predpostavljajo zaupanje, saj brez njega moderna družba ne more obstati. Tretji nosilec modernosti pa je refleksija kot vir neprestanega spreminjanja družbenih praks, razum je zamenjal tradicijo, ki je bila zagotovilo neke gotovosti in tako moderna družba resnično ne pozna temelja na katerem bi se lahko oddahnila. Industrializem, kapitalizem, nadzor s strani države in vojaška moč so v njenih nedrjih postale razsežnosti, ki obvladujejo planet.

Človek se v tej vsesvetovni družbi kot posameznik kaj lahko čuti izključenega iz procesov oblikovanja javnega življenja in občutek nemoči ga lahko zavede v pasivnost. Zunanji svet neprestano vstopa v človeka in povzroča spremembe v njegovi intimnosti, ki človeka močno zaznamujejo in ga do neke mere upodobijo po načelu modernosti.

Radikalno moderna družba nosi v sebi veliko negotovosti, a ljudje misel na tveganje zaradi njih potiskajo v ozadje, strah bi jih namreč ohromil. Iz srečevanja s svetom se tako rojevajo drže pragmatizma, razsvetljenskega optimizma ali ciničnega pesimizma, ki dolgoročno niso primerni odgovori na družbene izzive. Potrebno je radikalno angažiranje, prizadevanje za omejitev ali odložitev negativnih posledic današnje družbe. Modernost nam dejansko uhaja iz vajeti. Nenačrtovane posledice, krožnost družbenih vednosti, ki neprestano destabilizira družbo, napake zaradi človeškega faktorja ter napake v zasnovi abstraktnih sistemov vodijo džaganat v divjo in velikokrat nevarno vožnjo.

Izzivi radikalno moderne družbe dobivajo odgovor v zasnovah utopičnega realizma, ki se odražajo v delavskem, ekološkem, mirovnem in demokratičnem gibanju. Osvobajanje od vseh oblik sužnosti, ki jih v današnji družbi ne manjka, je temeljna naloga gibanj različnih vrst.

Kakšna bo postmoderna družba še ni jasno, vemo pa, da je od nas v veliki meri odvisna njena prihodnost. Radikalno modernost lahko nasledi družba, ki bo odpravljala pomanjkanje, počlovečila tehnologijo, se razorožila in pospeševala demokratično sodelovanje. Prav tako pa se razvoj lahko konča v vojni, ekološki katastrofi, totalitarnostih ali z razpadom sistemov. Izhod iz modernosti je mogoč le ob novi, na drugačnih temeljih utemeljeni povezavi časa in prostora.

2) VLOGA KRŠČANSTVA V MODERNI DRUŽBI

Graditev boljšega sveta je globoko krščanski poklic in danes nihče, ki Kristusa jemlje za resnični temelj svojega življenja, ne beži od realnosti zapletenega položaja, v katerem se nahajamo. Svet je potreben spreobrnjenja in kristjani smo prvi poklicani stopiti na novo pot. (Sam vidim ravno osebno spreobrnjenje kot nujen pogoj širših družbenih struktur.) Pa vendar živimo številni kristjani tako, da krivično in razčlovečujočo ureditev današnjega sveta ne samo toleriramo, ampak celo podpiramo. Ali je to iz nevednosti ali iz brezčbrižnosti ne vem, dejstvo pa je, da svet ni v zadostni meri deležen korenitega krščanskega pričevanja. Mediji in kompliciranost moderne družbe resda zavajajo in vodijo v malodušje in vendar lahko vsak izmed nas začne spreminjati svet v okolju, kjer živi. “RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, DELUJ LOKALNO.” in “GOSPOD, SPREMENI SVET - ZAČNI PRI MENI!”, sta misli, ki nam lahko pomagata premagati malodušje. Nikakor se ne smemo sprijazniti s strukturnim grehom, nasprotno, dejavno se moramo boriti za življenje. Fatalizem v krščanskem pogledu na svet nima mesta in zato je še kako smiselno zastaviti vse sile za razvoj družbe v kar najbolj človeku in okolju prijazno smer.

Žal tudi v procesih povezovanja, ki navidez sicer gradijo boljšo prihodnost, odkrivam predvsem pragmatično -ekonomske temelje (začetek EU je EGS; težnje po ukinitvi nedelje kot dela prostega dne,...), tako da tudi tu moramo krisjani iskati globje načine povezovanja. Revščina in lakota st resnično pohujšanje, ki dobiva na teži še posebej zato, ker je bogati, vase zaverovani Sever “krščanski”. Delo za pravičnost, ekologijo in mir je tako temeljna razsežnost krščanske navzočnosti v svetu, vse to pa mora izhajati iz ljubezni do sester in bratov, ker je Jezus naš Gospod.

 

Dodatne informacije